Tal com s’ha anat realitzant en campanyes anteriors, des de la Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural s’ha impulsat una nova campanya de recollida de plàstics agrícoles que es durà a terme en petites explotacions agràries de l’illa de Mallorca que prèviament ho hagin sol·licitat.

Dins el concepte de plàstics agrícoles s’inclouen cobertes d’hivernacles, encoixinat, cobertes flotants, material plàstic de reg, impermeabilització de basses, ensitjament i malles agrícoles, entre d’altres.

D’acord amb la normativa comunitària i estatal en vigor en matèria agrícola i mediambiental, és necessari donar una gestió òptima a aquest tipus de residus, ja que no és possible la seva eliminació dins les mateixes explotacions agràries.

Amb aquest contracte es dóna la possibilitat d’eliminar els residus de plàstics agrícoles mitjançant la seva incineració a la planta de Son Reus per a generar energia elèctrica (valorització energètica).

Així mateix en la campanya actual s’ha pogut avançar en el reciclatge del material de major qualitat, donant així un impuls positiu a la gestió d’aquests materials.

La previsió es dur a terme la recollida a 41 explotacions agràries i un volum de 800 m3 de plàstic.

Com a novetat, aquest any, se subvencionarà el cost de la tarifa d’eliminació de residus completament. La tarifa per tona és de 111,20 euros (IVA exclòs) i s’estima que es recolliran unes 120 tones, el que suposa que es destinaran 13.344 euros (IVA exclòs).