La posada en marxa del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) 2014-2020 el novembre de 2015, amb un pressupost de 146.350.830 €, representà el punt de partida d’un nou programa d’ajudes europeu al sector agrari després que acabàs el PDR 2007-2013 (en què s’invertiren 128.000.000 €) i la possibilitat de sol·licitar ajudes de nou per als agricultors després de dos anys, els darrers de la legislatura passada, de no poder-ho fer per l’absència de convocatòries de les principals línies d’ajuda que afecten el sector: la de joves i la d’innovació.

Pel que fa a l’execució del PDR 2014-2020, un any i mig després que s’hagi aprovat s’han concedit 58.021.000 € i se n’han abonat 15,9 milions, als quals se sumaran 19 milions més abans de final d’any. Així ho ha desglossat el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, al Parlament de les Illes Balears, arran d’una pregunta de control.

Les dades del PDR 2014-2020 mostren un increment considerable en les sol·licituds, les concessions i els pagaments de les ajudes a joves agricultors, marges, inversions en explotacions i formació respecte del primer any del PDR, 2007-2013.

Sol·licituds Mitjana anual
PDR 2014-2020
Mitjana anual
PDR 2007-2013
Percentatge
d’augment
Marges (IMIT) 1.108 308 359,7 %
Joves agricultors 215 41 524,4 %
Inversions en explotacions agràries 493 213 231,5 %

Les convocatòries del nou PDR presenten algunes millores, com més disponibilitat de fons, percentatges d’ajuda més alts i terminis més amplis de sol·licitud. Aquestes millores, afegides al fet de dos anys d’espera per a les noves convocatòries, han tingut com a conseqüència un efecte multiplicador que ha provocat un augment considerable del nombre de sol·licituds respecte del PDR 2007-2013.

En aquest sentit, ha estat un començament de període difícil en la gestió i la tramitació d’expedients, ha admès el conseller, perquè el PDR “ja s’hauria d’haver aprovat la legislatura passada i, per tant, començàvem amb retard”.
El gran nombre de sol·licituds ha provocat alguns retards en la concessió i el pagament de determinades línies d’ajuda. Ara, un cop ja s’han resolt les primeres convocatòries, s’estan recuperant els terminis habituals de concessió i pagament, i tot fa pensar que a final d’any la situació ja s’haurà normalitzat completament.

Concretament, s’han concedit 12.400.000 € per a inversions en explotacions agràries (modernització) per a la compra de maquinària agrícola i altres inversions, dels quals ja se n’han pagat 4.989.000, un cop presentades les sol·licituds de pagament. Pel que fa a la creació d’empreses de joves agricultors, s’han concedit 6.737.740 € i se n’ha pagat 1.974.500, que han permès la incorporació de dos-cents nous joves al camp de les Illes Balears (es paga el 50 % de la prima al començament, i la resta, quan el jove agricultor ja està en actiu). A final d’any la xifra estarà entre tres-cents i tres-cents vint joves, mentre que durant tot el PDR 2007-2013 se’n varen incorporar al sector 374.

Pel que fa a la línia de construcció de marges, que té molt d’èxit, s’hi han presentat dues mil sol·licituds, s’han resolt concessions per valor de 3.944.384 € i s’ha pagat 1.750.150 €.

Precisament les tres línies esmentades són encara més beneficioses si l’explotació agrícola es troba dins Xarxa Natura 2000, com és el cas de les explotacions que estan situades, per exemple, en zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA), que reben deu punts addicionals en els criteris de selecció que es tenen en compte a l’hora de seleccionar els millors projectes i cinc punts percentuals addicionals d’intensitat en la subvenció. Així, per exemple, una tractor valorat en 100.000 € d’una explotació situada a Xarxa Natura 2000 passaria d’una ajuda del 50 % (50.000 €) a una del 55 % (55.000 €).

Els espais inclosos dins Xarxa Natura 2000 s’esmenten de manera especial en els reglaments europeus d’ajudes agràries i apareixen en totes les recomanacions que la Unió Europea fa a les regions respecte de l’ús dels Fons Europeus Agraris.

En aquest sentit, aquests espais reben un tractament preferent en el marc del PDR de les regions. A més, altres ajudes relacionades amb l’Estat i la Comunitat Autònoma també beneficien els pagesos establerts en Xarxa Natura 2000, com les que es donen per a la conservació del patrimoni natural i cultural, que només es concedeixen a beneficiaris situats a espais protegits amb reconeixement de les administracions.

En les estratègies i els programes dels grups d’acció local també es prioritzen els projectes i les inversions a espais que pertanyen a la Xarxa Natura 2000. A més, dues noves línies del PDR que es publicaran en breu també beneficien les explotacions situades en aquests espais. Es tracta de la línia de creació d’empreses —amb una prima base de 30.000 € per beneficiari, que s’incrementa 10.000 € per a les explotacions que tenguin almanco un 25 % de la superfície a Xarxa Natura o a espais protegits, a banda dels 5 punts addicionals en els criteris de selecció— i la línia d’inversions en activitats no agrícoles dirigides a titulars d’explotació, titulars de drets cinegètics o titulars de centres de bestiar cavallar.

Així mateix, la línia de formació del PDR durant aquest nou període ha agafat un impuls considerable, tant econòmic com en nombre d’alumnes i de convocatòries previstes.

Així, el nou PDR, que va aprovar aquest Govern està dotat per tot el període, per primera vegada, amb unes condicions econòmiques millors i amb l’obertura de les convocatòries contínues.

Ja s’han concedit 58 milions d’euros, el 40% dels fons, dels quals ja s’han abonat 15,9 milions complint amb els pagaments marcats per la normativa europea. De fet, les Illes Balears són la primera comunitat autònoma en complir les previsions de pagament, segons les dades del FEAGA. En un any i mig s’han tramitat, pràcticament, les mateixes sol·licituds que en tot el període anterior del Programa. Per exemple, pel que fa a la línia d’innovació s’han tramitat 1.219 expedients quan en 7 anys se’n varen tramitar 1.357 mentre que en la de joves s’han vist 2.170 expedients quan en l’anterior període en varen ser 1.734.