El Butlletí Oficial de les Illes Balears ha publicat la convocatòria d’ajudes per a projectes pilot i suport al desenvolupament de nous productes, pràctiques, processos i tecnologies, que disposa de 726.219,5 € de dotació.

Aquesta línia d’ajudes del Pla de Desenvolupament Rural (PDR) de Cooperació, de nova creació, intenta afavorir la cooperació entre petits agents de la cadena per fomentar processos.

Mitjançant aquesta mesura es fomentaran les actuacions de disseny, producció o desenvolupament tecnològic de nous productes o processos agroalimentaris, incloses les operacions preparatòries, les proves i altres inversions tangibles o intangibles prèvies a la fabricació de nous productes o processos amb finalitats comercials.

Els beneficiaris són els grups de cooperació integrats per dos agents de la cadena alimentària com a mínim, que poden ser agrupacions d’agricultors, cooperatives agrícoles, organitzacions interprofessionals agràries o agents individuals.

Com a requisits per accedir a la línia d’ajudes cal elaborar un pla de cooperació per dur a terme les accions previstes en què es detallin els objectius, la viabilitat econòmica, la durada del projecte i els agents que componen el grup de cooperació.

Són actuacions subvencionables els projectes que persegueixin la innovació en el producte, en el procés productiu o en les pràctiques de gestió; les despeses de funcionament de les activitats de cooperació i les despeses directes de projectes específics de la innovació, inclosos els assajos i les despeses d’activitats de promoció.

El termini de sol·licitud d’ajuda és de dos mesos comptador a partir del 18 de novembre.