Es tracta, entre d’altres, d’ajudes per fer inversions en explotacions agràries o el programa de consum de llet i fruita a les escoles

El FOGAIBA ha executat el pagament de 965.430,25 euros durant la primera setmana de maig. Es tracta diferents ajudes com són les corresponents al PDR, el servei d’Ajudes d’Estat i també de l’Organització Comuna de Mercats Agraris.

En concret, es tracta de les ajudes relatives al Pla de Desenvolupament Rural (PDR) per un total de 888.730,01 euros. Així, per exemple, s’han pagat 235.207,17 euros per les inversions a les explotacions agràries (INEA), amb relació a l’ajuda de les varietats vegetals en risc d’erosió genètica corresponent al 2019 s’han abonat 133.809,37 euros, i 385.386,47 euros per a la producció integrada del 2019. Amb relació a les ajudes de l’Organització Comuna de Mercats Agraris (OCM) s’han abonat 134.327 euros en concepte del programa escolar de consum de fruita i llet a les escoles.

En aquesta ocasió també s’han pagat alguns expedients del Servei d’Ajudes d’Estat. Es tracta de 37.400,24 euros relatius a expedients d’Agroseguros i 39.300 euros de subvencions de mínimis per a la recria de bestiar boví lleter de 2019.

 

El termini de sol·licituds de la PAC, prorrogat fins al 15 de juny

El termini de presentació de sol·licituds de la PAC, que va començar el passat 1 de febrer, es prorroga finalment al 15 de juny. Així s’ha establert per part del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, a través de l’ordre del 28 d’abril de 2020 per la qual es flexibilitzen diversos terminis i condicions en la gestió de la PAC, per adequar-la a la crisi de la COVID-19.

Inicialment, el termini de presentació de sol·licituds havia de finalitzar el 30 d’abril. El Ministeri ha fet feina conjuntament amb les comunitats autònomes des del principi de la crisi i ha recollit les diferents aportacions, incloses les que s’han fet des de la conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació de les Illes Balears.

La coordinació constant durant aquesta crisi entre el Ministeri d’Agricultura i les comunitats autònomes ha permès traslladar una proposta consensuada a la Comissió Europea per adaptar el conjunt de les normes de la PAC a la situació excepcional que viu el camp. La Comissió Europea també ha aprovat un Reglament, que agrupa moltes de les demandes presentades, i redueix els controls sobre el terreny del 5% al 3% dels expedients. Això implica que a les Illes Balears es poden agilitzar els pagaments de les bestretes de la campanya 2020.

En darrer lloc, la crisi originada per la COVID-19 ha suposat que alguns productors no puguin complir amb totes les condicions establertes per al cobrament de les ajudes per causes de força major. Així, el ministeri ha inclòs dos casos específics que varen ser detectats per la conselleria d’Agricultura del Govern..

Un d’aquests casos fa referència als ramaders beneficiaris d’ajudes associades d’oví i caprí en campanyes anteriors i que el 2020 incompleixin el mínim de producció. Això fa referència a les explotacions, que a causa de les dificultats de comercialització per mor de la COVID-19, enguany no hagin pogut treure al mercat la proporció fixada per cobrar l’ajuda de xots i cabrits joves. L’altre cas fa referència als ramaders que tinguin la necessitat de fer ús per pasturar els animals dels terrenys considerats com a superfícies d’interès ecològic (és a dir, aquelles terres que no se sembren aquest any) en el marc de les ajudes beneficioses pel medi ambient o conegudes com a greening. Aquest cas contempla els ramaders que han tingut dificultats per moure els animals cap a pastures temporals o que hagin patit increments del cens d’animals per la dificultat de comercialitzar-los.

En el cas que s’incompleixin alguns d’aquests dos casos, l’administració revisarà les bases de dades de registre, identificació i moviment del ramat per verificar que l’incompliment obeeix a la reducció de moviments derivada per la crisi sanitària, i en aquest cas, no es penalitzarà al ramader en el cobrament de les ajudes.