Es convoquen ajudes per fomentar la formació i l’adquisició de coneixement en el sector agrari

 

El Butlletí Oficial de les Illes Balears, BOIB, ha publicat, en els darrers tres números les bases de diferents convocatòries d’ajudes així com l’inici del procediment de selecció d’entitats col·laboradores relatives a determinades ajudes comunitàries directes i del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de les Illes Balears 2014-2020.

Quant a les ajudes per a la contractació d’assegurances agràries combinades, es destina un import màxim de 300.000 euros, amb possibilitat d’ampliar-ne els crèdits que s’hi destinen, amb càrrec als pressupostos del FOGAIBA. Aquestes ajudes són fonamentals per tal que el sector primari pugui fer front a les adversitats climatològiques i d’altres caràcters que afecten el sector primari.

També s’ha obert la convocatòria de les ajudes de minimis per al foment del sector del trot corresponent a l’any 2020 amb un import màxim de 50.000 euros. Els beneficiaris han de ser titular d’una explotació equina inscrita al Registre d’explotacions ramaderes (REGA) o tenir inscrits els cavalls objecte de subvenció en el registre principal del llibre genealògic de la raça equina trotador espanyol. La quantia total d’ajudes de minimis no podrà excedir de 20.000 euros per beneficiari en un període de tres exercicis fiscals.

S’han convocat a més les ajudes per implantar la certificació de benestar animal de les explotacions de boví de llet. Per aquesta subvenció el pressupost màxim és de 50 mil euros. L’import de l’ajuda serà del 75% de les despeses de la primera certificació de benestar dels animals a les explotacions bovines de llet, fins a un màxim de 1.500 euros per beneficiari. En el sector ramader balear de cada cop es té més consciència de la necessitat d’assegurar el benestar dels animals, amb la finalitat de fer més sostenible l’activitat i millorar-ne la qualitat.

Amb la intenció de desenvolupar cursos de formació no reglada dirigits a persones que desenvolupin les seves activitats en els sectors agrari i alimentari per fomentar la innovació a les seves explotacions, millorar el rendiment econòmic (millora de la competitivitat, de l’organització de la cadena de distribució, de la comercialització o de la qualitat de les produccions), fomentar la diversificació i propiciar l’ús de bones pràctiques agràries, la gestió sostenible, la producció compatible amb la conservació del paisatge, la protecció del medi ambient i l’eficiència en la utilització dels recursos naturals, s’ha aprovat la convocatòria de subvencions per dur a terme les accions de formació professional i adquisició de competències; a aquesta convocatòria s’hi destina un import màxim de 350 mil euros.

Per últim, s’ha modificat el finançament previst de les ajudes corresponents a l’any 2020 per al foment de les races autòctones de les Illes Balears i es destinarà un import màxim de 180 mil euros.