El Boletín Oficial del Estado ha publicat avui l’extracte d’Ordre de la convocatòria de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a programes plurirregionales operatius de formació dirigits als professionals del medi rural per als exercicis 2019 i 2020. La quantia total màxima en la present convocatòria és de 3.316.360 euros, dels quals 1.950.800 euros corresponen a l’any 2019 i 1.365.560 euros a l’any 2020.

Podran ser beneficiàries d’aquestes ajudes les organitzacions professionals agràries, les organitzacions de dones rurals, i les associacions i organitzacions representatives dels sectors agrícoles, ramaders o forestals dedicades a la formació.

Aquestes organitzacions hauran de tenir àmbit d’actuació i implantació en tot el territori nacional i recollir entre les seves finalitats estatutàries la formació i el desenvolupament professional i millora de la qualificació dels professionals del medi rural.

Segons estableixen les bases de la convocatòria, les entitats sol·licitants hauran de presentar una proposta de programes de formació, relacionats amb diferents blocs temàtics, com a gestió econòmica i tècnica, informàtica i Internet, digitalització, agricultura i ramaderia vinculades als segells de qualitat diferenciada, sistemes productius respectuosos amb el medi ambient o gestió eficaç de l’aigua, entre altres temes.

Només seran subvencionables els programes que contemplin la realització d’activitats formatives en tres o més comunitats autònomes i que incloguin almenys vuit províncies.

Cada entitat ha de presentar en la seva sol·licitud un únic projecte sobre les activitats a realitzar, que hauran d’incloure els programes a realitzar en 2019 i 2020, desglossades per anualitats.

Les sol·licituds es presentaran en el termini màxim de 20 dies hàbils, comptats des de l’endemà al de la publicació de l’extracte de la present ordre en el BOE.

Font: Xarxa Espanyola de Desenvolupament Rural