El Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) és l’organisme de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca encarregat de la gestió i el pagament de les ajudes destinades a l’agricultura (ajudes CAIB, ajudes d’Estat, PAC, OCM i PDR) i la pesca (ajudes CAIB i FEMP). Durant el 2017, el FOGAIBA ha abonat un total de 59.170.959 euros en concepte d’ajudes al sector primari.

Pel que fa a les ajudes directes de la PAC, s’han abonat 31.980.672 euros durant el 2017. La mitjana de pagaments del passat període 2007-2013 de les ajudes directes va ser de devers 24.500.000 euros, mentre que la mitjana actual és de 27.800.000 euros, la qual cosa suposa un increment dels fons del 13,4 %. L’objectiu d’aquestes ajudes és el de millorar la renda dels pagesos, augmentar la productivitat agrícola, garantir un nivell de vida equitatiu als agricultors i estabilitzar els mercats.

Quant a les ajudes del PDR, s’han abonat 19.252.061 euros. Això suposa un total de més de 27 milions d’euros de l’actual PDR, que es va aprovar el novembre de 2015. A més, amb els pagaments efectuats el 2017 s’ha aconseguit complir un any abans del previst les obligacions de despesa que marquen els reglaments europeus per a finals del 2018.

Pel que fa a les ajudes OCM, destinades al sector de la viticultura, la fruita i l’hortalissa, enguany s’han abonat 2.377.405 euros en ajudes.

Les ajudes del Fons Europeu Marítim de Pesca (FEMP) tot just han acabat de començar i el 2017 es varen pagar només devers 68.000 euros. Durant el 2017 s’han començat a fer les primeres concessions i pagaments, però no serà fins al 2018 en què se’n normalitzi el funcionament.

Per acabar, les ajudes pròpies de la CAIB del 2017 suposen una despesa de 5.360.044 euros. Aquestes ajudes han tingut un increment del 147 % respecte del 2016 (2.222.289 euros), degut sobretot a les ajudes sobrevingudes per culpa de la sequera i les inundacions i les ajudes a la replantació d’ametlers i garrovers.