ELS PRESIDENTS DE TOTES LES D.O. I PRINCIPALS I.G.P. DE LES ILLES BALEARS (PLA I LLEVANT, VI DE LA TERRA DE MALLORCA, OLI DE MALLORCA, SOBRASSADA DE MALLORCA, BINISSALEM, FORMATGE MAHÓN-MENORCA I OLIVA DE MALLORCA) MANIFESTEN LA SEVA PREOCUPACIÓ PER LA SITUACIÓ ACTUAL I DEMANEN LA CONTRIBUCIÓ DELS CONSUMIDORS OPTANT EN LES SEVES COMPRES PELS PRODUCTES LOCALS.

 

En un comunicat conjunt, totes les esmentades D.O. i I.G.P. de Balears han expressat la seva solidaritat “amb tots els que han patit i pateixen els efectes de la pandèmia, i en especial, el nostre condol als que han perdut persones estimades”.

Segueix aquest manifest assenyalant que “des de fa anys, diversos sectors d’aliments de les Illes Balears han adoptat el camí de la diferenciació geogràfica i els reconeixements, per garantir la seva qualitat davant els consumidors i fer-se un lloc en el mercat, que en definitiva determina la viabilitat de la producció. Aquesta fórmula, que suposa un esforç a llarg termini de tots els que intervenen en la cadena de producció i transformació, ha tengut la seva recompensa, tot i el cost econòmic que suposa”.

En aquest sentit, les D.O. i I.G.P. de Balears mostren també la seva preocupació per “una disminució general de vendes de tots els productes, que pot arribar a ser del 40 al 70% segons les empreses (i en algun sector del 90%!), disminució molt preocupant per a la viabilitat futura de moltes de les marques, i de l’activitat agrària que les sustenta. Compartim la preocupació davant la crisi econòmica que patirem a les Balears, i sense menys tenir cap altre sector ni col·lectiu, consideram important que es tingui especialment en compte la situació dels vins, l’oli, el formatge, les olives i la sobrassada. Representam a moltes desenes d’empreses i centenars d’agricultors del sector primari que s’han vist fins ara com els més dinàmics i ben situats en el panorama agrari de les Balears”.

És per això que els presidents de totes les entitats que han subscrit l’esmentat comunicat coincideixen en la necessitat de col·laborar uns amb els altres, ja no tan sols en aquests moments de dificultat, si no a llarg termini “per assegurar la viabilitat de la producció local d’aliments de la màxima qualitat, i millorar la situació de l’agricultura de les nostres illes, per una economia més equilibrada i sostenible”.

Segons les D.O. I .G.P. de les Illes, “Els aliments de qualitat són un patrimoni de la societat dins la qual són produïts, i avui més que mai, és aquesta societat que els ha d’aprofitar i gaudir: els aliments de qualitat de les Illes Balears tenen la vocació d’alimentar els illencs i són un motiu de legítim orgull comunitari. Per tant, quan vivim una situació que pot arribar a ser crítica, demanam la contribució dels consumidors de les Balears optant en les seves compres els productes locals”.

Les D.O. i I.G.P. de Balears agraeixen el manifest interès institucional que ha començat a materialitzar-se amb algunes compres publiques, que haurien d’ampliar el seu ventall, segons manifesten, indicant a més que “ens posam a disposició del Govern, Consells i Ajuntaments en les col·laboracions que puguin ser del cas. El formatge de DO Mahón-Menorca, la Sobrassada de Mallorca, les DOP Oliva i Oli de Mallorca així com els vins de les DO Binissalem, Pla i Llevant i Vi de la Terra de Mallorca volen contribuir a recuperar el benestar individual i l’activitat econòmica tant prest com la situació sanitària ho faci possible”.

Signen aquest escrit:

Antoni Bennasar (President de la D.O. Pla i Llevant i I.G.P Vi de la Terra de Mallorca).

Joan Mayol (President de la D.O. Oli de Mallorca).

Andreu Palou (President de la I.G.P. Sobrassada de Mallorca).

Josep L. Roses (President de la D.O. Binissalem).

Bosco Triay (President de la D.O. Formatge Mahón-Menorca).

Miquel Arbona (President de la D.O. P Oliva de Mallorca).