La mitjana anual de peticions s’ha multiplicat per cinc en els darrers anys

El Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) ha incrementat, en 2.859.403,55 € el crèdit que preveu la Resolució de 10 de setembre de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a la creació d’empreses de joves agricultors. D’aquesta manera, el crèdit final destinat a aquesta línia d’ajudes és de 15.821.739,98€.

L’elevat nombre de sol·licituds que ha tingut aquesta mesura fa necessari realitzar un nou increment de la dotació per poder atendre la màxima quantitat possible de sol·licituds. En aquest sentit, cal destacar que, per al període 2007-13 del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) es van rebre, de mitjana, 41 sol·licituds anuals. En canvi, en el període 2014-2010 se n’han rebut 215.

La conveniència d’aquestes ajudes es justifica en la constatació d’un important grau d’envelliment de la població dedicada a l’activitat agrària a causa de la falta de relleu generacional, ja sigui pels alts costs d’instal·lació, els nivells baixos de renda en comparació amb altres sectors o bé per la manca d’al·licients en el medi rural.

Per tot això, es considera necessari estimular la instal·lació de joves agricultors com a titulars d’explotacions agràries i contribuir a:

  • El rejoveniment de la població activa agrària, fomentant el relleu generacional que contribueixi a la millora de la competitivitat i la dinamització del sector
  • El foment de l’ocupació en el sector agrari i en l’activitat de l’explotació
  • El manteniment de la població en el medi rural
  • Evitar l’abandonament de les explotacions, millorant-ne les seves dimensions i el manteniment de l’activitat de l’explotació, complementant-la, en el seu cas, amb altres activitats realitzades en el medi rural
  • Millorar la competitivitat de les explotacions mitjançant l’adaptació de les seves produccions al mercat, l’increment de la rendibilitat de la seva producció i l’impuls de la innovació i la utilització de noves tecnologies
  • Millorar el capital humà de les explotacions, més ben capacitat professionalment i empresarialment

Per a la consecució dels objectius enumerats, es promourà la instal·lació de joves agricultors donant suport al seu accés amb la titularitat de les explotacions agràries, de manera individual o associativa, ubicades a les Illes Balears, la qual cosa comportarà una millora estructural i una modernització, en el moment de la seva instal·lació i posteriorment.