FeimFeinaPDR - PDR - Programa de Desenvolupament Rural - Logo

El PDR de les Illes Balears és l’instrument que aglutina fons de la Unió Europea a través del FEADER, del Ministeri d’Agricultura, Pesca i alimentació i del Govern de les illes Balears  per fomentar pràctiques agràries compatibles amb les necessitats de conservació del medi i fomentar inversions i  actuacions dirigides a contribuir al manteniment del món rural de les Illes Balears.

FeimFeinaPDR - PDR - Programa de Desenvolupament Rural - Logo

El PDR de les Illes Balears és l’instrument que aglutina fons de la Unió Europea a través del FEADER, del Ministeri d’Agricultura, Pesca i alimentació i del Govern de les illes Balears  per fomentar pràctiques agràries compatibles amb les necessitats de conservació del medi i fomentar inversions i  actuacions dirigides a contribuir al manteniment del món rural de les Illes Balears.

Les prioritats d’actuació són les següents:

El PDR de les Illes Balears 2014-2020  va ser aprovat per la Comissió Europea el 17 de novembre de 2015 mitjançant Decisió d’Execució de la Comissió. El Programa compta amb un pressupost de despesa pública total de 164.239.049,85 euros, dels quals la contribució màxima del Fons Europeu FEADER és de 61.000.000,00  euros.

Les prioritats d’actuació són les següents:

 • Suport per a la formació professional i adquisició de competències
 • Suport a les activitats de demostració i informació
 • Ajudes per a la participació per primera vegada en programes de qualitat
 • Suport per activitats de promoció i informació desenvolupades per grups de productors en el mercat intern
 • Inversions en explotacions agràries
 • Inversions en transformació, comercialització o desenvolupament de productes agrícoles
 • Inversions no productives vinculades a la realització de compromisos d’agroambient i clima
 • Creació d’empreses de joves agricultors
 • Creació d’empreses per activitats no agràries en zones rurals
 • Inversions en activitats no agrícoles
 • Repoblament i creació de superfícies forestals: costos d’establiment i lucre cessant
 • Prevenció del dany en boscos produïts per incendis, desastres naturals i catàstrofes
 • Inversions per incrementar la capacitat d’adaptació i el valor mediambiental dels ecosistemes forestals
 • Pagament per compromisos agroambientals i climàtics
 • Producció Integrada
 • Lluita biològica
 • Varietats en risc d’erosió genètica
 • Races autòctones
 • Suport per a la conservació, l’ús sostenible i desenvolupament dels recursos genètics en agricultura
 • Pagament per manteniment del sistema de producció ecològica
 • Pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques
 • Suport per a projectes pilot i suport per al desenvolupament de nous productes, pràctiques, processos i tecnologies
 • Cooperació entre petits agents per organitzar processos comuns de treball i compartir instal·lacions i recursos, i per al desenvolupament i comercialització del turisme
 • Cooperació horitzontal i vertical entre els agents de la cadena de distribució per implantar i desenvolupar cadenes de distribució curtes i els mercats locals, i activitats de promoció en contextos locals amb la intenció del desenvolupament de cadenes de distribució curtes i mercats locals
 • Cooperació entre petits agents per organitzar processos comuns de treball i compartir instal·lacions i recursos, i per al desenvolupament i comercialització del turisme
 • Estratègies de desenvolupament local. Enfocament LEADER